Name of Honours



YearNameMarksState Rank
2001PRINCE GROVER377-
2002SAURAV MISHRA368-
2003APEKSHA MEHROTRA397-
2004GARIMA GUPTA406-
2005PARAS MALHOTRA387-
2005FARAZ QASIM QUIZILBASH387-
2006ANUJ SHEKHAR427-
2007JAS KIRAT SINGH422-
2008RICHA BABAR364-
2009HARSHIT GUPTA413-
2010SHUBHAM SAXENA413-
2011UTPREKSHA VERMA415-
2012AKASH BHARDWAJ463-
2013SHIVAM SHUKLA455-
2014ADITYA GANGWAR93.4%-
2014PRIYA KAPOOR93.4%-